Keresés

Adatvédelmi Szabályzat

Jelen Adatvédelmi Szabályzat az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A hozocenter.hu. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

1. Az adatkezelés jogalapja

A weboldal üzemeltetője adatkezelője minden olyan adatnak, amely a weboldal látogatása és használata során személyes adatnak minősül.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a hozocenter. a jelen Szabályzat közzétételével biztosítja a Felhasználók számára annak megismerését, hogy a Felhasználók személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.

Az oldalra feltöltött minden személyes adat kezelése és gyűjtése a mindenkor érvényes  jogszabályok szerint történik. A különösen fontos ide vonatkozó hatályos jogszabályok:

I.) 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

II.) 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről;

III.) 1998. évi VI. Törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozásáról

A regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó feltétlen hozzájárulását adja ahozocenter.hu jelen szabályzatban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

2. A kezelt személyes adatok köre

A hozocenter.hu által kezelt személyes és egyéb adatok köre a következő: 

1. e-mail cím

2. jelszó

3. név

4. cím

 

A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó a Weboldalra történt bejelentkezést követően bármikor módosíthatja.

3. Az adatkezelés célja

Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja.

A Felhasználónek a regisztráció során tett vagy regisztráció nélküli kifejezetten hozzájáruló nyilatkozata esetén a hozocenter.hu jogosult a Felhasználó személyes adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a Felhasználói igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. A Felhasználó az Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. email címre küldött értesítéssel bármikor kérheti adatainak törlését.

A hozocenter.hu a Felhasználó adatait a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb öt évig tárolhatja. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait törölni köteles.

5.   Titoktartási kötelezettsége

A HOZOCENTER.HU . a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség az hozocenter.hu. alkalmazottját, tagját, megbízottját azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

 

6. Adatbiztonság

A hozocenter.hu által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

• a számítógépes vírusok, amelyek a hozocenter.hu által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,

• a számítógépes betörés, amelynek során ahozocenter.hu által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,

• a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Mind a hozocenter.hu, mind a Felhasználó köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

a hozocenter.hu biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek. 

A hozocenter.hu az elektronikus úton rögzített Felhasználói adatokat biztonságos helyen, számítógépeken tárolja és őrzi.

A hozocenter.hu a számítógépein tárolt Felhasználói adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen.

A hozocenter.hu az elektronikus úton rögzített Felhasználói adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, megbízottai és alvállalkozói részére teszi elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a hozocenter.hu által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg.

A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. A Felhasználó a jelszót bármikor jogosult költségmentesen megváltoztatni. Ha a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, a Felhasználó köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni.

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy a Felhasználó minden olyan programot, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik a Felhasználóhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen.

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése.

 

Subscribe via RSS or Email:

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
e-max.it: your social media marketing partner